Avarair
Avarair Origin:
Armenian
Avarair Pronounce:
Meaning of Avarair:
From Avarair.
Avarair in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Avarair?
BOYS
+ Avarair
GIRLS

Meaning and origin of the baby name avarair. Meaning of avarair. What does avarair mean? avarair origin. Information about avarair.

Avarair originates in Armenian language and means From Avarair.