Berchtwald
Berchtwald Origin:
German
Berchtwald Pronounce:
Meaning of Berchtwald:
Bright ruler.
Berchtwald in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Berchtwald?
BOYS
+ Berchtwald
GIRLS

Meaning and origin of the baby name berchtwald. Meaning of berchtwald. What does berchtwald mean? berchtwald origin. Information about berchtwald.

Berchtwald originates in German language and means Bright ruler.