Lysias
Lysias Origin:
Biblical
Lysias Pronounce:
Meaning of Lysias:
Dissolving.
Lysias in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Lysias?
BOYS
+ Lysias
GIRLS

Meaning and origin of the baby name lysias-2. Meaning of lysias-2. What does lysias-2 mean? lysias-2 origin. Information about lysias-2.

Lysias originates in Biblical language and means Dissolving.