Oota dabun
Oota dabun Origin:
NativeAmerican
Oota dabun Pronounce:
Meaning of Oota dabun:
Day star (Algonquin).
Oota dabun in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Oota dabun?
BOYS
GIRLS
+ Oota dabun

Meaning and origin of the baby name oota-dabun. Meaning of oota-dabun. What does oota-dabun mean? oota-dabun origin. Information about oota-dabun.

Oota dabun originates in NativeAmerican language and means Day star (Algonquin).